Начало / Системи и инструменти за управление на качеството / ISO

ISO

A+AA-

Какво означава ISO?

ISO - е съкращение на International Organization for Standardization (Международна организация по стандартизация ИСО).

Какво е това ISO 9000?

ISO 9001:2000 е Система за управление на качеството, която помага да се отговори на изискванията на потребителите. Ядрото от стандарти на Системите за управление на качеството (СУК) ISO 9000 се състои от четири международни стандарта, представляващи ръководство за разработка и внедряване на ефективна СУК. Тези стандарти са приложими за всякакъв вид организации, независимо от дейността им.

СУК се отнася за дейностите вътре в организацията, насочени към удовлетворяване изискванията на клиентите по отношение на качеството. Когато системата е разработена и внедрена в една организация, то тя би могла да потърси потвърждаването на съответствието на системата си с изискванията на ISO 9001 от трета независима страна (сертификация). Ако тази независима страна признае, че организацията изпълнява изискванията на стандарта ISO 9001, издава международно признат сертификат. Сертификацията по ISO 9001 е доброволна.

Изпълнението на изискванията на ISO:9001 не означава, че всеки продукт или услуга отговаря на изискванията на потребителя; това означава само, че се използва Система за управление на качеството способна да удовлетвори изискванията на потребителя.

Серия стандарти ISO 9000

 • ISO 9000:2000 установява принципи и основни понятия на управлението на качеството
 • ISO 9001:2000 определя изискванията към СУК, когато една организация иска да докаже способността си да удовлетвори изискванията на своите клиенти и приложимите нормативни изисквания по отношение на продукта, който предлага
 • ISO 9004:2000 описва основните положения за създаване на СУК, която превишава изискванията на ISO 9001 с цел превишаване очакванията на потребителите
 • ISO 19011 ръководство по планиране и провеждане на одити по качеството
 • ISO 9001 - стандарт с изисквания, a ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 представляват ръководните положения. ISO 9001 описва, какво трябва да се направи за създаването на СУК, а не как да се направи.

Организациите внедряват ISO 9001 по различни причини

 • Удовлетворяване изискванията на клиенти, изисквши ISO:9001
 • Стъпване на пазари на Европейския съюз (ЕС)
 • По-голяма конкурентноспособност
 • Усъвършенстване на управлението
 • Подобряване на работата с доставчиците

Основни преимущества:

 • По-голямо признание благодарение на стандарта
 • Разширяване на връзките с доставчици и клиенти в международен мащаб

Преимущества при използването на ISO 9001 като основа за:

 • По-добро разбиране и съгласуване на дейностите в областта на качеството в цялата организация
 • Усъвършенстване на документацията
 • Укрепване на взаимното доверие в отношенията между организацията и потребителите
 • Намаляване на загубите и повишаване на производителността
 • Създаване на основа за подобрение на дейността в рамките на СУК

Целта на ISO 9001:2000 е да осигури покриването на изискванията на клиентите и да помогне при подобряването на процесите.

 • ISO 9001:2000 изисква да се контролират определени дейности на работата си в следния ред:
 • осигуряване на подходящите ресурси (инфраструктура, персонал, оборудване и т.н.);
 • планиране на процесите за производство на продукти или услуги;
 • обучение на персонала ;
 • подобряване на процесите и т.н.

Приложими стандарти в публичния сектор

Използването на стандарти за системите за управление на качеството (ISO 9001:2000) като "фундамент за системи за управление" е доказан успешен инструмент за осигуряване на ефективен процес на предоставяне на услуги, както и стимул и гаранция за непрекъснатото усъвършенстване на организациите в публичния сектор. Това се отнася за всички нива на управление - централно, областно и общинско. Въвеждането на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000 е силен мотивиращ фактор за служителите и безспорно доказателство за ангажираност на ръководството в посока ефективна и прозрачна администрация. Фокусът тук е поставен върху управлението на качеството на предлаганите от организацията административни услуги.

ISO 14001:2004 е международно признат стандарт за системите за управление на околната среда (СУОС), определящ характеристиките и изискванията, необходими да помогнат на организациите систематично да идентифицират, оценяват, управляват и усъвършенстват въздействията на дейностите, продуктите и услугите си върху околната среда. Системите за управление на околната среда са в състояние да помогнат на бизнеса и публичния сектор да намалят вредното въздействие върху околната среда. Стабилната и надеждна СУОС осигурява положителни резултати по отношение опазването на околната среда и предоставя на организациите в публичния сектор практически инструментариум за разбиране, отразяване и анализиране на въздействията върху околната среда, тяхното управлението по подходящ начин, както и за оценката и усъвършенстването на това управление. Подходящо внедрената СУОС би могла да помогне при управлението на риска, свързан с околната среда, и постигане на законовото съответствие. Внедряването на СУОС ще помогне на организациите да усъвършенстват ефективността на използване на ресурсите и да намалят разходите. Също така, тя ще утвърди и подобри репутацията на организацията и допринесе за усъвършенстване на комуникацията със служителите и останалите заинтересовани страни.

ISO 27001:2005 поставя изисквания към системите за управление на информационната сигурност и е приложим както за правителствения, така и за неправителствен сектор и за бизнеса. Системата за управление на информационната сигурност е подход за управление на чувствителната информация по начин, който съответства на нуждите на организацията и гарантира запазването на сигурността и целостта на информацията, с която всяка организация оперира. Прилагането на стандарта гарантира, че информационният риск се управлява ефективно от гледна точка на съхраняване, както на собствената информация, така и на информацията, предоставена от различни други източници. С оглед прилагането на разпоредбите на Закона за електронното управление и все по-широкото предоставяне на услуги на гражданите по електронен път внедряването на стандарти в сферата на информационната сигурност е ключово за ефективното и безпрепятственото функциониране на адмицинтративните звена. Внедрената и функционираща Система за информационна сигурност гарантира осигуряването на непрекъсваемостта на административния процес в случаи на извънредни ситуации и кризи. Дейностите по изпълнението на изискванията на този стадарт са взаимно свързана връзка с базовия стандарат ISO 9001:2000 и внедряването им в комбинация прави интегрираната система всеобхватна и пълна по отношение удовлетвореността на краините потребители. Фокусът тук е поставен върху аспектите на управлението на информационната сигурност, като от организацията се изисква задължително висока степен на ангажираност в тази посока и необходимия организационен и технически капацитет и съответна инфраструктура.

Системите за управление на качеството по ISO са структурирана методология за установяването на стабилна "система за бизнес управление", която включва принципите на модерното управление. Посредством тяхното въвеждане администрациите ще гарантират на потребителя постоянно и добро ниво на предоставяните услуги, като в същото време ще подобрят вътрешните си процеси, управлението на наличните ресурси и ще повишат своята ефикасност и ефективност.

Макар и не широко прилагани към момента, ISO стандартите са познати на администрациите в България и голяма част от тях заявяват желание за прилагнето им. Проектът ще подпомогне предимно областните администрации и по-големите общини и райони с консултантска помощ за въвеждането и сертификацията по ISO. Целта е да се генерира капацитет и положителен опит, който в последствие да бъде използван от останалите администрации.

(изисква Flash Player & JavaScript)

  Интернет страницата е разработена по проект на МДААР “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“